INTERMEDIATE SEMINAR, GUANGZHOU, CHINA MAY 12-13, 2018